Nhám vòng hạt Silicon Carbide

Giấy nhám vòng 76 mm...
509.700
vnđ
611.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
684.000
vnđ
820.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
121.600
vnđ
145.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
153.000
vnđ
183.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
40.800
vnđ
49.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 90 mm...
23.000
vnđ
27.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
61.200
vnđ
73.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
180.200
vnđ
216.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
231.650
vnđ
278.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
91.200
vnđ
109.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
22.800
vnđ
27.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
273.500
vnđ
328.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
471.000
vnđ
565.300 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
15.000
vnđ
18.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13 mm...
3.900
vnđ
4.700 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
11.000
vnđ
13.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 38 mm...
38.000
vnđ
45.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 50 mm...
51.000
vnđ
61.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm x 3353 mm ( nhám vòng 76 x 3353) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 3353 mm ( nhám vòng 100 x 3353) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm x 1220mm ( nhám vòng 150 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 2286 mm ( nhám vòng 100 x 2286) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 610 mm ( nhám vòng 100 x 610) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 90 mm x 394 mm ( nhám vòng 90 x 394) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 914 mm ( nhám vòng 100 x 914) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 2690 mm ( nhám vòng 100 x 2690) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm x 1524 mm ( nhám vòng 150 x 1524) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 1829 mm ( nhám vòng 76 x 1829)mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 457 mm ( nhám vòng 76 x 457) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm  x 2743 mm ( nhám vòng 150 x 2743) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm x 4724 mm ( nhám vòng 150 x 4724) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 356mm ( nhám vòng 64 x 356) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13 mm x 457 mm ( nhám vòng 13 x 457) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 672 mm ( nhám vòng 25 x 762)mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 38 mm x 1524 mm ( nhám vòng 38 x 1524) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 50 mm x 1524 mm ( nhám vòng 50 x 1524) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany